MANFRED BATOR

Geometria i kolory

27 paź­dzier­ni­ka , 2017|0 Comments

MONIKA KAMIŃSKA

Przebudzenie

29 wrze­śnia , 2017|0 Comments

MARTYNA SZCZEPANIAK, DANIEL KUSAK

Iluminacja2

25 sierp­nia , 2017|0 Comments

Więcej

Galeria PhotoZona
– OKiS

Zadaniem gale­rii jest pre­zen­ta­cja doko­nań powsta­łych w foto­me­dial­nym nur­cie sztu­ki. Prezentujemy doro­bek arty­stycz­ny, któ­ry ma swo­je źró­dło w ogól­no­pol­skim śro­do­wi­sku foto­gra­fii atry­stycz­nej, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem reali­za­cji powsta­łych w dol­no­ślą­skim krę­gu twór­czym. Galeria PhotoZona orga­ni­zu­je wysta­wy o zróż­ni­co­wa­nym cha­rak­te­rze for­mal­nym (foto­gra­fia, foto­obiekt, foto­in­sta­la­cja itp), któ­re poza miej­scem eks­po­zy­cji (prze­strzeń Dolnośląskiego Centrum Informacji Kulturalnej OKiS) są upu­blicz­nia­ne rów­nież w mediach elek­tro­nicz­nych i publikacjach.

Organizatorem Galerii PhotoZona jest Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
Kuratorem Galerii PhotoZona jest Agata Szuba.
Dyrektorem Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu jest Igor Wójcik.

Patronat medialny

dokisformattuwroclawquartmadeinphotokulturaisztuka

#photozona

  • instagram

    No ima­ges found!
    Try some other hash­tag or username