Galeria PhotoZona

– gale­ria sztu­ki Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucji Samorządu Województwa Dolnośląskiego (OKiS) powsta­ła pod koniec 2015 r. Galeria mie­ści się w Dolnośląskim Centrum Informacji Kulturalnej OKIS. Misją Galerii jest pre­zen­ta­cja sze­ro­kich i wie­lo­wąt­ko­wych doko­nań powsta­łych w foto­me­dial­nym nur­cie sztu­ki. Publiczności jest pre­zen­to­wa­ny doro­bek arty­stycz­ny, mają­cy swo­je źró­dło w ogól­no­pol­skim śro­do­wi­sku aka­de­mic­kim i arty­stycz­nym, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem reali­za­cji powsta­łych w krę­gu twór­ców dol­no­ślą­skich. W dotych­czas zor­ga­ni­zo­wa­nych, jak i w wysta­wach pla­no­wa­nych Galeria przed­sta­wia istot­ne reali­za­cje pol­skiej sztu­ki foto­gra­fii, któ­rych auto­ra­mi są przede wszyst­kim mło­dzi twór­cy. Zróżnicowany cha­rak­ter for­mal­ny pre­zen­to­wa­nych dzieł, głów­nie o pro­we­nien­cji inter­me­dial­nej (foto­gra­fia, foto­obiekt, foto­in­sta­la­cja itp), poza miej­scem eks­po­zy­cji (Galeria PhotoZona) są upu­blicz­nio­ne rów­nież w mediach elek­tro­nicz­nych i publi­ka­cjach. Do tej pory w Galerii PhotoZona zapre­zen­to­wa­li się arty­ści posłu­gu­ją­cy się medium foto­gra­fii: Agata Szuba Wolności, do kuch­ni Marsz (foto­in­sta­la­cja), Rafał Warzecha Autopercepcje-Wzorowy żoł­nierz (autor­ski zestaw foto­gra­fii), Małgorzata Amarowicz Poradnik dobre­go wyglą­du (foto­in­sta­la­cja) oraz Maria Downarowicz Do przy­tu­le­nia (foto­obiekt multimedialny)

Wszystkie te wysta­wy cechu­je inter­me­dial­ność warun­ku­ją­ca moż­li­wość prze­nie­sie­nia doświad­czeń z tra­dy­cyj­nych obsza­rów pla­stycz­nej dzia­łal­no­ści foto­gra­fii w nową płasz­czy­znę este­tycz­nej prze­strze­ni inter­dy­scy­pli­nar­nej, korzy­sta­ją­cej z mediów tra­dy­cyj­nych i cyfro­wych. Istotne sta­je się kre­atyw­ne wyko­rzy­sta­nie moż­li­wo­ści kon­tak­tu z odbior­cą przez wpro­wa­dza­nie ele­men­tów poli­sen­so­rycz­nych i inte­rak­tyw­nych, a tym samym ukie­run­ko­wa­nie na świa­do­my prze­kaz medial­ny, cechu­ją­cy sztu­kę w dobie apo­geum rewo­lu­cji teleinformatycznej.

Niezwykle waż­nym ele­men­tem dzia­ła­nia Galerii jest upu­blicz­nie­nie (w trak­cie wer­ni­sa­żu oraz w for­mie publi­ka­cji) małych form lite­rac­kich autor­stwa Andrzeja Więckowskiego, któ­re sta­no­wiąc kry­tycz­ną ana­li­zę pre­zen­to­wa­nych przez Galerię arte­fak­tów, odno­szą się rów­nież do sze­ro­ko rozu­mia­nej pro­ble­ma­ty­ki huma­ni­stycz­nej. Stanowi to swo­isty kul­tu­ro­wy kon­tekst dzie­ła, oraz wska­zu­je na impli­ka­cje dla kon­kret­nych rela­cji pomię­dzy nadaw­cą a odbior­cą sztuki.

Agata Szuba
kura­tor Galerii PhotoZona